ภาพ Editorial คือ อะไร ?

ภาพ Editorial 

 

ภาพ Editorial คืออะไร ? 

ภาพ editorial ...คือภาพที่ใช้ประกอบข่าว ซึ่งห้ามใช้ในเชิงการค้า หรือเชิงพาณิชย์  ในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้สำหรับหนังสือพิมพ์เท่านั้นครับ อาจเป็นบทความในเว็บไซต์ เม็กกาซีน หรือตำรา แต่จะต้องไม่เป็นไปในเชิงการค้าหรือโฆษณาเชิงพาณิชย์ (non-commercial use)  ภาพเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องเซ็นใบอนุญาติ Model Release หรือ Property Realease ในการส่งขาย แต่จะต้องอยู่ในเกณฑ์หรือเข้าข่ายภาพข่าว ซึ่งสวนใหญ่เป็นภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ผู้คน เทศกาล หรือ เทคโนโลยี เป็นต้น  

 

การตั้งชื่อภาพ Editorial

การตั้งชื่อภาพข่าว (Editorial) นั้น จะแตกต่างจากการตั้งชื่อภาพทั่วไปครับ โดยนอกเหนือจากคำบรรยายเหตุการณ์ในภาพ จะต้องระบุ ชื่อเมือง ชื่อประเทศ และวันที่ เข้าไปด้วย โดยมีรูปแบบดังนี้ 

ชื่อเมือง, ชื่อประเทศ - เดือน วันที่ (หรือ เดือน ปี) : คำบรรยายภาพ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริง พร้อมระบุสถานที่ วันเดือนปี ให้จัดเจน         
 

โดยในส่วนหน้าคือ "ชื่อเมือง ชื่อประเทศ เดือน และวันที่" ควรจะเป็นตัวเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ (** อ้างอิงจาก shutterstock ) ดังตัวอย่าง ตามรูปด้านล่าง

ภาพ editorial คืออะไร
PATTAYA, THAILAND - MAR 2 : traditional water Thai boxing (or Muay Talay) showing on Mar 2, 2013 at Pattaya floating market,Thailand

 

  

Cr: Ton Api