ตัวอย่างการเขียนใบ Model Release และ Property Release

ตัวอย่างการเขียนใบ Model Release

 

 

ตัวอย่างการเขียนใบ Model Release

ตัวอย่างการเขียนใบ Property Release

 

การเขียนกรอกใบ property release